NHÂN LỰC

Tổng số lao động hiện có:

Trong hoạt động chung của doanh nghiệp: 602 người

            Trong đó cán bộ chuyên môn: 206 người

Trong lĩnh vực xây lắp: 348 người

            Trong đó cán bộ chuyên môn: 298 người

NHÂN SỰ CÔNG TY

I - SỐ L­ỰỢNG CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

 

 

 

TT

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VÀ
KT THEO NGHỀ

SỐ
LƯỢNG

THEO THÂM NIÊN

>5 NĂM

> 10 NĂM

>15 NĂM

I

Đại học và trên đại học

160

 

 

 

 

Kỹ sư­ xây dựng

64

24

16

08

 

Kỹ sư­ cầu đường, thuỷ lợi

30

12

07

04

 

Kiến trúc sư

16

06

05

 02

 

Kỹ sư­ máy xây dựng

14

05

02 

 02

 

Cử nhân kinh tế, tài chính

16

05

05

02

 

Các ngành khác

20

04

03

03

II

Trung cấp

94

 

 

 

 

Xây dựng

54

14

16

05

 

Tài chính kế toán

12

04

03

01 

 

Các ngành khác

28

07

03

 04

 

Tổng cộng (I+II)

254

 

 

 

 

 

 

 

 

II - SỐ LỰỢNG CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

CÔNH NHÂN THEO NGÀNH

SỐ
LƯỢNG

BẬC 3/7

BẬC 4/7

BẬC 5/7

BẬC 6/7

 
 

1

Công nhân nề

84

34

24

16

10

 

2

Công nhân mộc

40

16

08

10

06

 

3

Công nhân hàn

70

22

12

24

12

 

4

Công nhân cơ khí hàn

56

25

13

10

08

 

5

Công nhân điện

32

12

09

07

 04

 

6

Công nhân vận hành máy

16

10

04

01

 01

 

7

Các nghề khác

50

 14

 16

13 

07 

 

 

Tổng cộng

348

133

86

81

48